top of page

מה הוא מצב חירום

פירוט מצבי החירום והטיפול בהם

מצבי חירום הוגדרו על סמך תרחישים אפשריים שנקבעו על פי ניסיון העבר כל מצב חירום מתייחס לתרחיש מסוים וההשפעות שלו על הפעולות השוטפות.

הפעילות העיקרית של התאגיד במצבי החירום מתייחסת לאפשרויות אספקת המים ברחבי הישובים : טירה ,כפר קאסם וג'לג'וליה. כמו כן מפורטות פעילויות שהתאגיד ינקוט בהן, על מנת להמשיך ככל שניתן בשגרת אספקת מים מהצנרת, או לחלופין, באמצעות תחנות חלוקת מים. במקביל לפעילות זו יבצע התאגיד פעולות נוספות לתיקון התשתיות מהר ככל שניתן.

מצב חירום 3 - שיבושים באספקת המים

במצב זה צפויים קשיים באספקת המים עקב ירידת לחצים כתוצאה מפגיעה במערכת החשמל בעיר ומחוצה לה. נדגיש כי מערכת חלוקת המים תלויה באספקת חשמל סדירה. על פי הנחיות המדינה, במצב זה תוגבל כמות המים לנפש ל-80 ליטר ליממה לכלל הצרכים.

- תאגיד מעיינות המשולש ישלוט על ויסות המים ברחבי העיר כך שהפגיעה בשגרת היום לתושבים, תהיה קטנה ככל שניתן.

- בבתי התושבים יתבטא הקושי בהפסקות מים לסירוגין, כדי לאפשר לכלל התושבים בעיר לקבל את מנת המים המגיעה להם.

כלל התושבים יונחו לצמצום השקיית גינות, שטיפת כלי רכב ופעולות הצורכות כמויות מים רבות אך לא חיוניות בעיתות מצוקה.

מצב חירום 4- לא יתאפשר שימוש במים מהצנרת בחלק משכונות העיר

במצב זה צפויה פגיעה בצנרת המוליכה מים לבתי התושבים בחלק משכונות העיר, ברמה שלא תאפשר זרימת מים בצנרת. כמו כן יתכנו מצבים של חדירת מי ביוב לרשת המים עקב סמיכות צנרת, מצב אשר ימנע בחלק משכונות העיר שימוש במי הברז לצרכי שתייה עד לפתרון הבעיה.

- על פי הנחיות המדינה, כמות המים שתסופק לתושב המנותק ממים במצב זה הינה 20 ליטר לנפש ליממה.

תאגיד "מעיינות המשולש ", נערך לחלוקת מים באזורים שנפגעו, באמצעות פריסת תחנות חלוקת מים. התחנות יפעלו על בסיס מיכלים ניידים אשר יפוזרו במתקנים וברחובות העיר על פי תכנון קבוע מראש.

התושבים יתבקשו לגשת לתחנה הקרובה אליהם, כדי לקבל מים במיכלי קיבול, אותם יקבלו בתחנת החלוקה. (רצוי להצטייד במיכלים נוספים מהבית). מאחר ואיזור הניתוק אינו ידוע מראש, בוצע תכנון מפורט לפריסת תחנות חלוקת מים בכל חלקי העיר, כדי להתמודד באופן המיטבי עם כל תרחיש.

מצב חירום 5- לא יתאפשר שימוש במים מהצנרת בכל העיר

מצב זה הינו החמור ביותר, ובמהלכו יתכן תרחיש בו יהיה צורך לחלק מים לכל העיר בו זמנית. מצב זה יתכן עקב פגיעה רחבת היקף בתשתיות או לחילופין, חשש לזיהום מים משמעותי.

התאגיד נערך גם למצב זה, אשר במהלכו תחולק לכל תושב מנת מים של 4 ליטר ליממה לשתיה בלבד (כמות המים נקבעה ע"י המדינה ככמות מינימלית לשתיה בלבד לנפש).

בנוסף, כדי להקטין את המצוקה ולאפשר חלוקה כנדרש, קיימת תוכנית לתגבור העיר במידת הצורך ועל פי קביעת המדינה, בבקבוקי מים מינרלים שיועברו על ידי מינהל המים, ויחולקו ברשתות השיווק הגדולות.

bottom of page