top of page

טפסים

בקשה להעברת כמות מים מצרכן לצרכן

עדכון מספר נפשות

טופס פתיחת ספק

בקשה לקבלת הקצאת מים - חקלאי

טופס הגשת בקשה להצטרפות למאגר ספקים

bottom of page