top of page

חלוקת מים לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים

על אוכלוסיה זו נמנים כל הכפופים לחוק סיעוד ובכללם מרותקי בית,נכים, עיוורים, מוגבלים ועוד המדווחים למחלקת רווחה בעירייה.

המעקב והטיפול באוכלוסיה זו מבוצע לאורך ימות השנה על ידי אגף הרווחה בעירייה.

קיימת תוכנית משולבת לעירייה ולתאגיד, לפיה יקבל כל תושב הנמנה על אוכלוסיה זו את מנת המים המגיעה לו ישירות לביתו מידי יממה, או אחת לשלושה ימים במנה אחת.

המים יחולקו על ידי מערך מתנדבים עם כלי רכב, שיביאו את המים לבתי התושבים.

bottom of page